BH Pošte demantuju pisanje portala Tačno.net

BH Pošte demantuju pisanje portala Tačno.net

Direkt portal je 25. juna preneo priču kolega sa portala Tačno.net pod nazivom: "Niz afera SDA-ovog direktora BH Pošte: Je li Mirsad Mujić amnestiran od strane Tužilaštva KS?" Na priču su danas reagovale BH Pošte sa zahtevom da objavmo ispravku. U skladu sa Zakonom o javnom informisanju demanti koji nam je dostavljen objavljujemo u celini.

"U tekstu objavljenom na portalu www.tacno.net od 24.06.2019. godine pod naslovom "NIZ AFERA DIREKTORA BH POŠTE: Da li je Tužilaštvo Kantona Sarajevo amnestiralo Mirsada Mujića", a koji je Vaš portal preuzeo naknadno, iznesene su brojne neistine koje se odnose na poslovne aktivností "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, odnosno direktora Mirsada Mujića. S tim u vezi, dostavlja se ovaj Zahtjev sa prikazom stvarnih činjenica koje su bile predmet neistinitog prikazivanja u navedenom tekstu portala:

1.     Navodi o krivičnoj prijavi

U vezi navoda koji se odnose na krivičnu prijavu koju je dostavio Ibrahim Bećirbegović koji je konkurisao za radno mjesto člana Uprave “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, i to na tri pozicije: na poziciju Generalnog direktora, Izvršnog direktora Sektora za razvoj i ínformacioni sistem, kao i poz/ciju Izvrśnog direktora SeHtora za poštanski promet, u konkursnoj procedure završenoj početkom 2016. godine, što je vjerovatno jedan od razloga podnošenja krivične pńjave jer nije izabran niti na jednu od navedenih pozicija, a zbog navodnog krivotvorenja isprave i to isprave koja je potpisana od strane Mujić Mirsada kao učesnika u konkursu. Naglašava se da je u pitanju izjava Mujić Mirsada čiji je potpìs ovjeren kod nadleźne slużbe Općine i koja predstavlja javnu ispravu dok se drugačije ne dokaže u zakonom propisanoj proceduri. Ukazuje se da kõvičnu prijavu može podnijeti svaki gradanin Bosne i Hercegovine, a prijava se razmatra u zakonom propisanoj procedure i s tim u vezi, odluku će donijeti nadležni organi Tužilaštva i Suda. Medutim, s tim u vezi ukazuje da je podnosilac prijave pokrenuo i sudski pamični postupak za poniśtenje odluka iz te konkursne procedure i taj sudski postupak je još uvijek u toku, pa iz tih razloga u ovom zahtjevu ukazujemo i na potrebu objave ovog dijela teksta do konačne odluke nadležnih organa.

Ujedno skrećemo pažnju da su na vašim portalima objavljeni lični podaci gospodina Mirsada Mujiča, objavom pomenute lzjave, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, za što je predvidena novčana kazna od 10.000 KM do 100.000 KM za svako lice — kontrola koji obrađuje lične podatke bez saglasnosti nosioca podatka, te što može biti takođe predmet odlučivanja nadležnih organa.

2. Činjenice u vezi finansiranjem izdavačke kuće "Simurg media "

Poslovni prostor objekta JP BH POŠTA’” izdat je firmi "Simurg media" u skladu sa trżišnim uslovima po provedenoj proceduri i općim aktima Društva,a koji se odonose na zakup i kupovinu poslovn1h prostora u "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, te je shodno tome zaključen Ugovor o zakupu. Dakle. ne radi se o finansiranju tog pravnog lica, već ugovorenom poslovnom odnosu u zakupu poslovnih prostorija sa kojima je "JP BH POŠTA" d o. o. Sarajevo zaključila ugovor sa "Simurg media", a zakupac uredno plaća svoju zakupninu za ugovorenu površinu zakupljenog poslovnog prostora u zgradi koja se nalazi na području Općíne Novo Sarajevo, naselje Dolac Malta.

3.      Navodi o kupovini zgrade za potrebe glavnog poštanskog centra u Vogošći

 U vezi navoda o namjeni kupovine poslovnog prostora u Vogošći, ukazuje se da je putem nadležnih službi "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo sačínjen "Investicioni Elaborat o rješavanju problema nedostataka prostora u Glavnom poštanskom centru putem izgradnje novog ili kupovine postojećeg objekta", koji su podržalí svi organi Uprave Društva, te je procedura oko realizacije ove poslovne aktivnosti u toku, uvażavajući stvarne tehnološke potrebu, a shodno pravilima i općim aktima Društva. U skladu sa navedenim planirana su sredstva za 2019 godinu za predmetnu investiciju. Takode napominjemo da je i Sindikat BH Pošte podrżao ovu poslovnu inicijativu i smatra je opravdanom. Saglasnost svih organizacionih jedinica proìstiče iz činjenice da svakodnevno evidentan trend rasta usluga BH Pošte a riječ je o poštanskim pošiljkama i robama različitih gabarita za koje je postojeći dostavni i skladišni prostor nedovoljan. Napominjemo takođe da svi poštanski operateri u okruženju imaju odgovarajuće opremljene poštanske centre za pružanje po”stanskih usluga shodno dostígnutom razvoju poštanskog prometa, osim .JP BH POŠTA‘ koja cijeneći dostignuti obim poštanskih usluga nema takvog centra, nego raspolaže sa prijeratnim kapacitetima. Nakon provodenja procedura razmatranja ,Investicionog Elaborata i pribavljanja svih potrebnih saglasnosti unutar Društva, prìstupit će se donošenju potrebne odluke za realizaciju ove investicije.

  1. Korištenje poslovnog prostora u vlasništvu "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo u Cazinu od strane SDA stranke -

Poslovni prostori u vlasništvu .JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo koji ne služe za obavljanje osnovne djelatnosti Društva, se u cilju racionalnijeg korištenja istih, izdaju u zakup zainteresiranim pravnim ili fizičkim licima. Shodno navedenom svim zainteresovanim pravnim ili fizičkim licima, pa i političkim strankama (vladajućim i opozicionim bez obzira na poziciju), koja su iskazale interes za zakup poslovnog prostora izdavani su prostori po osnovu ugovora o zakupu kojim su decidno utvrdeni uslovi zakupa (period, trajanje zakupa, ugovorena zakupnina po 1 m', rokovi uplate zakupnine i druga pitanja u skladu sa važećim propisima i aktima društva). Protiv svih zakupaca koji nisu izvršavali ugovorene obaveze plaćanja zakupnina pokrenuti su sudski postupci za naplatu te vrste duga kao očekivanog prihoda BH Pošte. Izmedu ostalih, pokrenuti su sudski postupci protiv SDA stranke za neplaćanje zakupnina za poslovne prostore "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, zakupljene poslovne prostore na području Unsko-sanskog kantona, odnosno u gradu Cazin. Do sada u tim sudskim sporovima, donesene su sljedeće Presude nadleżnog suda u Cazinu u korist JP BH POŠTA" d.o.o Sarajevo kao tużitelja, i to:

br 17 0 Mabs 06853 15 Kom od 26.01.2018. godine,

br: 17 0 Mabs 069281 15 Mabs od 09.04.2018. godine,

br: 17 0 Mabs 064199 15 Kom od 17.03.2015. godine,

-     br: 17 0 Ps 061559 14 Ps od 12.11 .2014. godine,

-     br: 17 0 Ps 018485 16 Ps od 19.05.2017. godine.

br: 17 0 Mais 071327 15 Kom od 18.07.2017. godine,

br: 17 0 Mats 072433 15 Mats od 18.11.2016. godine,

br: 17 0 Mabs 065962 15 Kom od 30.04.2015. godine,

br: 17 0 Mats 72405 15 Kom od 10.01.2017. godine,

-      br. 17 0 Mabs 7304 15 Kom od 07.10.2015. godine.

-      br. 17 0 Mats 087822 17 Kom od 27.10.2017. godine.

Napominjemo da je riječ a sudskim postupcima koji su pokrenuti još 2003 godine pa nadalje i koji se kontinuirano vode zavisno od konstatovanog dugovanja. Po pravosnažnim i konačnim sudskim odlukama podneseni su i u konkretnim predmetima kao i u svim ostalim, prijedlozi za izvršenje sudskih odluka i donesena Rješenja o izvršenju.

5.     Održavanje sistema IMPIKA 

Odrżavanje sistema IMPIKA vršeno je na osnovu provedeníh procedura í općih akata Društva,a na osnovu zahtjeva organizacione jedinice u čijoj nadležnosti je navedena oprema, i u skladu sa propisima i odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima o čemu je detaljna informacija i dokumentacija dostavljena nadležnim organima.

Nadamo se da smo Vam ovim informacijama pomogli u pravovaljanom informisanju javností, što nam je u interesu kao javnom servisu građana i u interesu održavanja dobrog poslovnog imidža koji je .JP BH POŠTA“ d.o.o.o Sarajevo izgradilo", stoji u dematiju koje je potpisao direktor Mugdim Mandžuka.

Close