Demanti firme “Ame Breza”: Nismo učestvovali u ‘‘malverzacijama“ i nije došlo do pronevjere novca tokom obnove Vilsonovog šetališta

Demanti firme “Ame Breza”: Nismo učestvovali u ‘‘malverzacijama“ i nije došlo do pronevjere novca tokom obnove Vilsonovog šetališta

Redakcija "Direkta" danas je, od firme "AME" d.o.o. Breza, dobila zahtjev za objavu demantija i nadoknadu štete zbog teksta koji je naš portal 12. 6. 2019. godine prenio sa portala Tačno.net.

"Direkt" ovim putem u cjelosti prenosi demanti koji nam je poslala firma "AME" d.o.o. Breza:

Poštovani,

ova Advokatska kancelarija ovlaštena je od strane društva AME d.o.o. Breza za podnošenje Zahtjeva za demantovanje neistinitih činjenica, te eventualnog pokretanja postupka naknade štete nastale na osnovu objave neosnovanih i neistinitih činjenica objavljenih u online magazinu direkt-portal.com dana 12. 6. 2019. godine, pod naslovom: “Kako je ‘AME BREZA’ omiljena firma SDA izvršila obnovu Vilsonovog šetališta: Fali tampona, cementa, ploča”.

S obzirom na činjenicu da je Udruženje građana "Druga priča" Trebinje kreator (vlasnik) – izdavač online magazina direkt-portal.com, smatramo sva naprijed navedena lica odgovornim za štetu nastalu usljed "Iznošenja i prenošenja izražavanja neistinitih činjenica identifikovanjem podnositelja zahtjeva trećim licima", a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od klevete FBiH i Zakona o obligacionim odnosima.

Naime, u naprijed navedenom tekstu, društvo AME d. o. o. Breza, firma koja posluie duže od 25 godina, te zapošljava više od 70 radnika, uredno izmiruje svoje obaveze prema radnicima, povjeriocima i državi je potpuno neosnovano i nezakonito između ostalog pomenuto kako slijedi: ,,Na tenderu vrijednom 880.000 KM ne poštujući tendersku dokumentaciju i ugovorne obaveze, prema slobodnim procjenama kroz malverzacije je pronevjereno oko 200.000 KM javnog novca”.

Ovim podneskom Vas prvenstveno obavještavamo da niti jedan dio prednje tvrdnje nije tačan.

Objavom, odnosno prenošenjem naprijed citiranog spornog dijela teksta, podnositelju ovog zahtjeva ste preuzrokovali značajnu materijalnu i nematerijalnu štetu, pri čemu se nematerijalna šteta ogleda u vidu duševnih bolova osnivača društva zbog povrede ugleda i časti.

Uticaj spornog teksta na prihode Podnositelja zahtjeva ćemo moći utvrditi tek u narednom periodu, iz razloga što se negativne ekonomske posljedice predmetnog teksta tek trebaju ostvariti.

Dakle, u odnosu na sporni tekst prvenstveno Vam ukazujemo da podnositelj zahtjeva:

– nije učestvovao u bilo kakvim ”malverzacijama“;

– nije došlo do pronevjere novca;

– da niti jednom odredbom Ugovora o izvođenju radova podnositelj zahtjeva nije preuzeo obavezu da u vezi radova daje izjave ili obavještava medije;

– da su neistiniti navodi autora teksta o načinu izvođenja radova i utrošenom materijalu, te da postoje zakonski propisi koji regulišu oblast građenja, uređenja gradilišta, nadzora gradilišta i vođenja građevinske dokumentacije iz koje dokumentacije je autor teksta bio dužan utvrditi dinamiku i obim izvedenih radova, kao i da postoje ovlašteni instituti i nadležni organi koji vrše kontrolu izvedenih radova, te eventualno izlaze u javnost sa određenim informacijama.

Imajući u vidu naprijed navedeno, tražimo da u roku od 24 sata, računajući od trenutka prijema ovog dopisa, na adekvatan način objavite demanti ranijeg spornog članka, zajedno sa izvinjenjem društvu AME d.o.o. Breza, te da na taj način pokušate umanjiti materijalnu i nematerijalnu štetu osnivača društva koju trpe moj klijent i pravno lice čiji je on osnivač.

Podnositelj zahtjeva ističe da ste uz objavu demantija i izvinjenja dužni uplatiti i iznos od 3.000,00 KM na ime nematerijalne štete osnivaču u roku od 5 dana od dana prijema ovog zahtjeva, uvećanu za troškove sastava zastupanja po punomoćniku.

O zahtjevu za naknadu materijalne štete ćemo Vas obavijestiti nakon što se ista u cijelosti manifestuje.

Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite u skladu sa ovim zahtjevom, bit ćemo primorani u ime mog vlastodavca, kao i u ime Društva čiji je on osnivač/Podnositelja zahtjeva, protiv Vas pokrenuti sudski postupak kojim tužbenim zahtjevom će se zahtijevati objava demantija i izvinjenja, te biti zahtijevana, naknada nematerijalne i materijalne štete.

Podnositelj zahtjeva se iskreno nada da ćete u cijelosti postupiti u skladu sa ovim dopisom i time umanjiti daljnje narušavanje ugleda i časti podnosioca zahtjeva, odnosno smanjiti visinu njegove izgubljene dobiti!

Close