Elektroprivreda Republike Srpske se zadužuje na Bečkoj berzi za 140 miliona eura, garant Vlada RS

Elektroprivreda Republike Srpske se zadužuje na Bečkoj berzi za 140 miliona eura, garant Vlada RS

Elektroprivreda Republika Srpska planira da se zaduži putem emisije obveznica za 140 miliona eura, a garant za ovaj kredit će biti Vlada RS, saznaje Gerila iz izvora bliskih Elektroprivredi Republike Srpske.

Ova sredstva će se utrošiti za finansiranje hidroenergetskih projekata Dabar i Bistrica.

Hidroelektrana Dabar je dio sistema Gornji Horizonti, dok je hidroelektrana Bistrica energetski sistem sastavljen od tri hidroelektrane ukupne instalisane snage 34 megavata i ukupne godišnje proizvodnje 134 gigavat sata.

Banke nezainteresovane za kreditiranje projekata

Elektroprivreda Republike Srpske je pokušavala da do sredstava za ove projekte dođe putem kreditnih zaduženja, međutim nijedna domaća, a ni inostrana banka nije se javila na Obavještenje o nabavci.

Krajem marta 2021.godine MH Elektroprivreda Republike Srpske raspisala je poziv za nabavku kredita i to u dva lota.

U prvom Lotu traži se nabavka bankarskih usluga – kredita u iznosu od EUR 68.734.553 (iznos u konvertibilnim markama: 134.433.100,79), radi obezbjeđenja kreditnih finansijskih sredstva banaka za investiciju – realizaciju Ugovornog sporazuma o izgradnji Hidroelektrane B-1, B-2 i B-3 na rijeci Bistrici, koji je zaključio Ugovorni organ 1sa kineskom kompanijom China National Aero-Technology Internacional Engineering Corporation (AVIC), po Posebnoj odluci Ugovornog organa 1 broj: NO-7-4/21 od 10.02.2021. godine.

Trajanje kredita po ovom Lotu je trebalo da bude od 180 do 240 mjeseci.

U Lotu 2 je tražena nabavka bankarskih usluga – kredita u iznosu od EUR 50.000.000 (slovima: pedeset miliona evra) (iznos u konvertibilnim markama: 97.791.500), radi obezbjeđenja kreditnih finansijskih sredstva banaka za investiciju – realizaciju projekta izradnje Hidroelektrane „Dabar“, po Posebnoj odluci Ugovornog organa 2 broj: NO-02-204-1/21 od 02.03.2021. godine.

Međutim, prema našim saznanjima, banke su ovaj posao proglasile visokorazičnim i neisplativim, te je ovaj poziv propao.

Isto tako, sporan je bio i iznos kredita, koji predstavlja više od 1/4 vrijednosti kompletne Elektroprivrede RS, a ukoliko se realizuje ovaj posao, vrlo vjerovatno će i kreditori dobiti mogućnost upravljanja Elektroprivredom.

Tajni sastanci u Vladi RS

Stoga je odlučeno da se Elektroprivreda zaduži na Bečkoj berzi, putem emisije 1400 obveznica, pojedinačne vrijednosti od 100.000 eura, a obveznice će biti ponuđene putem Monet brokera.

Prema podacima Gerile, obveznice će biti ponuđene po kamatnoj stopi od 4,2%, po Zakonima države tržišta, to jeste Austrije, što je mnogo rizičnija i nepovoljnija opcija od zaduživanja na domaćem tržištu hartija od vrijednosti.

Garanciju do 80% od vrijednosti kredita daće Vlada Republike Srpske, a ova tačka dnevnog reda još uvijek nije bila na sjednici Vlade, Prema našim informacijama, o ovoj tački se raspravljalo na sjednici Odbora za privredu koja je održana u ponedjeljak.

Naši izvori kažu da već duže vrijeme traju pregovori vlasti RS i predstavnika kineske kompanije s kojom je sklopljen ugovor za izgradnju ovih projekata.

Tako je u utorak 05.oktobra u kasnim  poslijepopodnevnim časovima održana sjednica između ministra Petra Đokića sa predstavnicima kineske kompanije.

Zbog zaduženja Elektroprivrede i izmjena Odluke o garanciji

Koliko je hitan ovaj posao govori da se i na aktuelnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske po hitnom postupku našle tačke “Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske – po hitnom postupku“, kao i Odluka o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini.

Tako će NSRS sutra u Danu za glasanje, donijeti Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini, gdje se u tački I iznos: „500.000.000 KM“ mijenja i glasi: „750.000.000 KM“.

Isto tako, promjenom Zakona ozaduživanju, dugu i garancijama mijenja se Član 43 koji glasi:

(1) Izuzetno od odredaba ovog zakona, Republika Srpska može izdati garancije za domaća privredna društva kod izvoznih projekata ili projekata kada je društvo dobilo posao posredstvom međunarodne javne nabavke, a finansiranje se vrši iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija.

(2) Vlada donosi akt kojim se uređuju uslovi i postupak izdavanja garancija iz stava 1. ovog člana.

(3) Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske iz stava 1. ovog člana donosi se u skladu sa članom 41. ovog zakona.

Close