Novac za odabrane: Lični i partijski kriterijumi ministra Milenka Savanovića

Novac za odabrane: Lični i partijski kriterijumi ministra Milenka Savanovića

Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS dio budžeta ovog ministarstva tretira kao svoj novčanik, pa iz njega vadi novac i uplaćuje odabranima, a da o tome nikome ne polaže račune.

Milenko Savanović

Piše: Ljiljana Kovačević/Žurnal.info

Umjesto jasno propisanih procedura, čime bi davanje novca bilo transparentno i kontrolisano, Savanović je odlučio da raspodjelu sredstava, koja se vode pod nazivom „Tekuće doznake porodice poginulih boraca (PPB), ratni-vojni ivalidi (RVI) i civilne žrtve rata (CŽR) – ostalo“, reguliše Pravilnikom. Sam je kreirao Pravilnik o raspodjeli tog novca, koji mu je omogućio da, kada nekome dodjeljuje sredstva, nema obavezu da o tome donese bilo kakav drugi akt (odluku, rješenje i sl.).

Bez izvještaja o potrošenom novcu

Kada bi Savanović donosio odluku ili rješenje, po Zakonu o upravnom postupku, Ministarstvo bi bilo dužno da na zahtjev za pomoć odgovori u roku od 60 dana. Ovako nema rješenja niti odluke, nema odgovora, već samo Pravilnik, koji Savanoviću omogućuje da radi kako mu se prohtije.

S obzirom na to da su to sredstva namijenjena za pomoć porodicama poginulih, invalidima i civilnim žrtvama rata, kao i socijalno ugroženima, trebalo bi da postoji javni poziv i jasni kriterijumi za dodjelu pomoći. Ministar ne priznaje ni javni poziv, nema ni utvrđene kriterijume prema kojima neko treba da dobije pomoć, već lično odlučuje kome i koliko će novca prebaciti.

Iz ovih sredstava se finansiraju i organizacije i udruženja, ali ona, prema Savanovićevom Pravilniku, ne moraju pravdati kako su novac utrošila. Još gore, prema njegovim kriterijumima, uopšte ne moraju imati bilo kakve veze sa kategorijama kojima su namijenjena, mada bi bilo logično i ispravno da se zna ko je krajnji korisnik tih sredstava.

Prema izvorima Žurnala iz Vlade RS, nigdje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite ne postoji spisak kome su ova sredstva tačno dodjeljena. Naš izvor, koji je imao uvid u raspodjelu, navodi da su ta sredstva isplaćivana članovima Socijalističke partije i zaposlenim u resornom Ministarstvu koji dobro kotiraju kod ministra Savanovića.

Uzaludna upozorenja revizora  

Na nepravilnosti trošenja ovih sredstava ukazala je i Služba za reviziju RS u svom izvještaju o poslovanju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite tokom 2017. godine.

„Doznake pod nazivom „Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR – ostalo“ su dodjeljivane za finansiranje organizacija, udruženja, sportskih klubova, lokalnih zajednica, crkvenih opština, kao i ostalih organizacija koje u svom članstvu imaju PPB, RVI i CŽR i nemaju karakter doznaka, već imaju karakter grantova“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Revizori su upozorili da, s obzirom na to da ova davanja imaju karakter grantova, za korišćenje budžetskih sredstava nije obezbijeđena saglasnost Vlade Republike Srpske na plan utroška tih sredstava u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta, te da nisu podneseni odgovarajući programi, odnosno projekti, što opet nije u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske.

U revizorskom izvještaju je decidno navedeno da su doznake pod nazivom „Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR – ostalo“ i „Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR - jednokratne pomoći socijalno ugroženim licima“ dodjeljivane bez materijalno - pravnog osnova.

„Osim toga, interno definisanim kriterijumima nisu definisani način izbora, rangiranje, ocjena i dodjela javnih sredstava za kategorije stanovništva kojima su doznake namijenjene. Reviziji nije prezentovano da je za date pomoći vršeno utvrđivanje namjenskog trošenja javnih sredstava“, stoji u izvještaju.

Konstatujući da ne postoji materijalno - pravni osnov kojim je regulisano da je dodjela ovih sredstava u isključivoj nadležnosti ministra, Glavna služba za reviziju RS je Savanoviću preporučila da se u okviru propisa koji regulišu prava PPB, RVI i CŽR kreira osnov za dodjelu sredstava u vidu tekućih doznaka - jednokratnih pomoći socijalno ugroženim licima.

Preporučeno mu je i da se utvrdi način izbora, rangiranja, vrednovanja i dodjele javnih sredstava za kategorije korisnika kojima su te doznake namijenjene. Ono što Savanović zasad praktikuje su lični i partijski kriterijumi. Onima, koji su najniže na njegovoj ličnoj ljestvici podobnih, dodjeljivao je po 100 maraka. Oni koji najbolje kotiraju nagrađivani su i sa po 3 hiljade KM.

Close