Od 135 javnih nabavki Agencija prekontroliše tek jednu

Od 135 javnih nabavki Agencija prekontroliše tek jednu

Agencija za Javne nabavke BiH priznala je da nema kapaciteta da u ozbiljnoj mjeri kontroliše procese u javnim nabavkama kroz koje je prošle godine potrošeno 2,8 milijardi maraka. Pet zaposlenih je tokom 2019. godine pratilo 347 predmeta od 47.145 koliko ih je objavljeno, što je ako se procentualno posmatra na nivou statističke greške.

Izvor: Capital

Iako je u pitanju veoma skroman uzorak, uočeni su nedostaci koji generalno karakterišu skoro sve javne nabavke. Kroz tehničke specifikacije se jedni ponuđači favorizuju a drugi diskriminišu, a tendersku dokumentaciju sastavljaju uglavnom nestručne osobe. U komisije za javne nabavke se imenuju zaposleni samo da bi se zadovoljila forma.

Kao rezultat monitoringa podneseno je 27 zahtjeva za podnošenje prekršajnih postupaka, od kojih je tek šest procesuirano.

Primjera radi, u svim postupcima javne nabavke za koje se objavi obavjštenje o nabavci i u kojima je kriterij za vrednovanje ponuda bila najniža cijena, ugovorni organi su bili obavezni primjeniti e-aukciju u najmanje 80 odsto provedenih postupaka. Prema podacima Agencije 117 ugovornih organa je imalo 0 odsto primjenjene e-aukcije u postupcima javne nabavke, koje su provodili.

Nadalje, u 66 slučajeva ugovorni organi u postupcima nabavke male vrijednosti, prekoračili Zakonom definisane vrijednosti za ove vrste postupaka.

Priča za sebe su pregovarački postupci bez objave obavještenja kao najmanje transparentni postupci javnih nabavki. Po pravilu oni se mogu provoditi samo u slučajevima koji su definisani Zakonom o javnim nabavkama po jako strogim uslovima.

Međutim, kroz postupak praćenja uočeno je da ugovorni organi primjenjuju ovu vrstu postupka i onda kada nisu ispunjeni uslovi za primjenu.

Takvih je ugovora u prošloj godini zaključeno 1.546, uglavnom u energetskom i zdravstvenom sektoru.

U Agenciji smatraju kako su se nakon više od 10 godina izgradnje sistema javnih nabavki i preventivnog i edukativnog karaktera praćenja sistema stekli uslovi za sankcionisajne u većem obimu onih koji ne poštuju zakon i podzakonske akte.

Praćenje sistema javnih nabavki, u skladu i sa Direktivama EU ukazuju na potrebu kontinuiranog praćenja sistema, a u cilju uočavanja devijacija u istom i otklanjanja uočenih devijacija. Međutim, neophodan je veći broj zaposlenih”, poručuju oni.

Close