TI BiH: Teško do informacija o potrošnji javnih sredstava

TI BiH: Teško do informacija o potrošnji javnih sredstava

Većina institucija u BiH nije dostavila sve tražene informacije o načinu utroška sredstava pokazalo je istraživanje koje je Transparensi internešnal u BiH prezentovao na konferenciji povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama. 

Izvor: TI BiH

Preliminarni nalazi istraživanja, koje je obuhvatilo sve nivoe vlasti, pokazuju da čak jedna trećina javnih organa nije dostavila informacije u zakonskom roku. Iako je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH oko dvije trećine javnih organa dostavilo podatke o načinu kako su utrošena sredstva kao što su grantovi, subvenciji i stipendije, 70% institucija u RS i 50% u FBiH nije dostavilo sve tražene informacije.

Najteže je bilo doći do informacija o krajnjim korisnicima javnih sredstava, posebno kada su u pitanju korisnici poljoprivrednih podsticaja. Javni organi su veoma često dostavljali nepotpune informacije ili dokumente u kojima se nisu nalazili podaci o krajnjim korisnicima javnih sredstava. Takođe, najčešći izgovori za nedostavljanje traženih informacija su navodna obimnost tražene dokumentacije, zaštita ličnih podataka i povjerljivih komercijalnih interesa.

Na konferenciji je bilo govora i o preprekama sa kojima su se suočili svi učesnici javnog poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje u okviru kojeg se raspolagalo sredstvima za samozapošljavanje, a koji je zbog nedostatka valjanih informacija i načina kako je sproveden okarakterisan kao primjer loše prakse, ili kao ilustracija netransparentnosti. TI BiH je u konkretnom slučaju po prijavi organizacije Glas žene uputio prigovor Ombudsmanu za ljudska prava koji je ukazao da je narušen princip dobre uprave. Javna sredstva su dodijeljena podnosiocima aplikacije samo na osnovu brzine podnošenja njihovih aplikacije, te uopšte nisu postojali drugi kriterijumi niti jasne informacije o načinu kako će biti podijeljena sredstva.

Istraživanje se bavilo dostupnošću informacija koje se odnose na javna sredstva namijenjena za grantove, subvencije, pokroviteljstva i sponzorstva, stipendije i jednokratne novčane pomoći za period 2016 – 2017. godina.

Close