Ugroženo poslovanje „RiTE Gacko“

Ugroženo poslovanje „RiTE Gacko“

Poslovanje „Rudnika i termoelektrane (RiTE) Gacko“ je ugroženo jer im kratkoročne obaveze prevazilaze tekuća sredstva za više od 15 miliona KM i opstanak im zavisi od finansijske podrške Matičnog preduzeća „Elektroprivrede RS“, otkrili su revizori.

RiTE Gacko

RiTE Gacko

Izvor: Capital

Revizija finansijskih izvještaja pokazala je da su tekuće obaveze „RiTE Gacko“ na kraju 2018. godine prevazilazile tekuća sredstva tog preduzeća za iznos od 15,1 miliona KM.

To ukazuje na postojanje potencijalnih problema u vezi sa nemogućnosti servisiranja obaveza u toku redovnih operativnih aktivnosti.

„Sposobnost preduzeća da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane finansijske podrške Matičnog preduzeća“, istakli su iz revizorske kuće „Grant Thornton“ koja je „RiTE Gacko“ za 2018. godinu dala mišljenje sa rezervom.

Revizori su istakli i da je „RiTE Gacko“ na kraju prošle godine imala obaveze prema povezanim pravnim licima u iznosu od 16,6 miliona KM.

„Ovo stanje ne uključuje obaveze prema Matičnom preduzeću u iznosu od 7,2 miliona KM, koje su osporene od strane RiTE 31. decembra 2017. godine. Eventualno priznavanje ovih obaveza moglo bi imati značajan i nepovoljan uticaj na finansijsko stanje i rezultat poslovanja Društva na u 2018“, istakli su revizori.

Sporovi od 24 miliona KM vise nad glavom „RiTE Gacko“

Revizori navode i da je „RiTE Gacko“ tužena strana u sudskim sporovima čiji je procijenjeni potencijalni efekat 24,2 miliona KM, bez eventualnih zateznih kamata i troškova sudskih postupaka.

„Najznačajniji sudski sporovi se odnose na spor sa „Boksitom“ Milići po osnovu duga za izvedene radove i naknadu štete u iznosu od 18,6 miliona KM i spor sa „Meteorom“ Bileća po osnovu duga za isporučenu robu u iznosu od 1,4 miliona KM“, istakli su revizori.

Iako su u pitanju milionski sporovi, „RiTE Gacko“ su rezervisali u 2018. godini svega 130.500 KM, navodeći da je to zadovoljavajući iznos i da neće biti izloženi dodatnim troškovima zbog sporova.

Na lične rashode potrošena 53 miliona, zaposlena 103 nova radnika

U „RiTE Gacko“ su u izbornoj 2018. godini zaposlili 103 nova radnika, pa su na kraju te godine imali ukupno 1.959 radnika.

Iznos isplaćen za bruto zarade porastao je za tri miliona.

RiTE Gacko zarade

Revizori su utvrdili i da RiTE nije izvršila osiguranje građevinskih objekata i ostale opreme od osnovnih oblika rizika kod odgovarajućih organizacija za osiguranje. Pokretne stvari, odnosno oprema je pod hipotekom po osnovu više ugovora sa kreditorima.

Uprava se nada pomoći Matičnog preduzeća

Revizori su naveli da Uprava „RiTE Gacko“ smatra da će uz pomoć Matičnog preduzeća biti u stanju nastaviti poslovati u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

„RiTE Gacko“ u ovoj godini planira da ostvari gubitak od 13,2 miliona KM, ali i da poveća broj radnika za 49 na 1.950, vidljivo je iz plana poslovanja ovog preduzeća, objavio je ranije portal CAPITAL.

Planom poslovanja “Rudnika i termoelektrane Gacko” od 2019. do 2021. godine predviđeno je poslovanje sa gubitkom u sve tri godine, uzimanje milionskih kredita, ali i povećanje broja zaposlenih u ovoj godini.

TE „Gacko“ je prošlu godinu završila u plusu od 1,9 miliona KM, ali su ogromni gubici koji su napravljeni ranijih godina i dalje su prisutni, tako da je akumulirani gubitak preduzeća na kraju 2018. iznosio 13,8 miliona KM.

Pored svega, “RiTE Gacko“ će se zadužiti za 18,4 miliona maraka čije vraćanje garantuje Vlada RS iz Budžeta, odnosno od novca svih građana Srpske.

Close