Opštini Bileća negativno mišljenje revizora za finansijske izvještaje

Opštini Bileća negativno mišljenje revizora za finansijske izvještaje

Opština Bileća u 2019. godini napravila je brojne propuste u radu, na koje su revizori ukazali u izvještaju za 2019. godinu. Finansijskim izvještajima Opštine Bileća za 2019. godinu revizori su dali negativnu ocjenu, dok je izvještaju o usklađenosti dato mišljenje s rezervom. 

Kako je pojašnjeno, godišnji finansijski izvještaj Opštine Bileća ne prikazuje objektivno finansijsko stanje imovine i obaveza, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao ni izvršenje budžeta za 2019. godinu. Opština Bileća nije izvršila popis imovine i obaveza u skladu sa zakonskim rokovima. Takođe, osnov za negativno mišljenje je i to što Opština u konsolidovani bilans stanja nije uključila neto kapital javnih ustanova i preduzeća.

U revizorskom izvještaju je navedeno da je Opština precijenila prihode od koncesionih naknada, a pozajmice od Hidreoelektrana na Trebišnjici nije evidentirala u skladu sa Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike.

“Rashodi za materijal za posebne namjene su precijenjeni u iznosu od 12.615 KM i rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 1.270 KM, a potcijenjene su zalihe sitnog inventara, auto-guma, odjeće, obuće i nabavna vrijednost sitnog inventara, auto-guma, odjeće i obuće za iznos od 13.885 KM, jer nabavke navedenih zaliha nisu evidentirane u skladu sa članom 59. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike”, navedeno je ocjeni glavnog revizora.

Nadležni, između ostalog, nisu pravilno evidentirali uplate od prodaje zemljišta i objekata ranijih godina, a dio priliva i odliva gotovine ili nisu iskazivali ili su ih iskazivali djelomično.

Mišljenje s rezervom za izvještaj o usklađenosti

Revizor je u pogledu usklađenosti Opštini Bileća dao mišljenje s rezervom. Izvještaj je ukazao da su postupci javnih nabavki putem direktnih sporazuma u 2019. godini provođeni dijeljenjem javnih nabavki, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

“Navedeno se odnosi na nabavku izvođenja radova na zamjeni postojećih i ugradnji novih ivičnjaka, sanaciju oštećenih betonskih trotoara, nabavku tampona za nasipanje puta i za nasipanje lokalnih makadamskih puteva, izgradnju betonskih trotoara, izvođenje radova na glodanju asfaltne površine sa odvozom na deponiju”, stoji u izvještaju.

Revizor je ukazao i na to da budžet Opštine Bileća za 2019. godinu nije pripremljen i donesen u skladu sa budžetskim kalendarom, nije donesena ni Odluka o privremenom finansiranju i nije izvršen rebalans budžeta, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske.

Takođe, navedeno je da kolektivni ugovor za zaposlene u Opštinskoj upravi Bileća nije usklađen sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, u dijelu koji se odnosi na koeficijente za obračun plata zaposlenih. Rješenje o plati funkcionera nije usaglašeno sa Odlukom o platama i drugim primanjima funkcionera Opštine Bileća u pogledu utvrđivanja koeficijenta.

Opština nije donijela plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz 2018. godine, što nije u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u RS.

Netransparentnost prilikom dodjele grantova

U reviziji je zaključeno da je dodjela sredstava granta vršena na osnovu zahtjeva korisnika, odlukama načelnika opštine, izuzev onih grantova koji su planirani budžetom (Dom zdravlja, JZU Apoteka Bileća, Boračka organizacija opštine Bileća). Prilikom trošenja sredstava granta u 2019. godini nije obezbjeđena transparentnost i jednakost , jer nije bilo javnih poziva za dodjelu sredstava granta te nisu donijeta interna pravila kojima bi se odredio proces dodjele sredstava.

Glavni revizor je u dijelu finansijskih izvještaja donio sedam preporuka, koje se odnose na uočene nepravilnosti, a čiju bi primjenu trebalo da obezbijedi načelnik opštine. U dijelu koji se odnosi na usklađenost poslovanja, preporuke se odnose na zapošljavanje radnika i pripravnika u skladu sa zakonom, zatim preporuka da se kolektivni ugovor uskladi sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave te da se koeficijenti plata usklade sa izmjenama Zakona o radu. Budući da su uočene manjkavosti, revizor je ukazao i na potrebu poštovanja Zakona o radu u pogledu zaključivanja ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima.

Načelnik nije ispoštovao preporuke revizora ni iz 2016. godine

Glava služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je i 2016. godine finansijsku reviziju Opštine Bileća i tom prilikom donijela 23 preporuke. Od toga, Opština Bileća na čelu sa sada bivšim načelnikom Miljanom Aleksićem je provela samo šest preporuka, četiri djelomično, dok 13 preporuka uopšte nije provela.

Close